حضور آقایان مونسینیور آندره آتا رئیس سازمان زیارت و گردشگری واتیکان و آقای جوئل هانتر مشاور ارشد دینی باراک اوباما