باقلاپلو با مرغ

۳۸۰ تا ۴۱۰ گرم ران مرغ

کالری : ۲۱۱۶