باقلاپلو با گردن

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم گوشت گوسفندی با استخوان

کالری : ۲۴۱۱٫۷۵