حضور فعالان صنعت کفش های ماشینی استان قم همراه با تجار خارجی در رستوران مرتضوی