حضور مدیر محترم بیمارستان مدرس ساوه جناب اقای مرتضوی میهمان گرامی رستوران مرتضوی

حضور مدیر محترم بیمارستان مدرس ساوه جناب اقای مرتضوی میهمان گرامی رستوران مرتضوی