زرشک پلو با مرغ

۳۸۰ تا ۴۱۰گرم ران مرغ

کالری: ۲۰۵۵