مجزا شدن سالن غذای بیرون بر

همراهان گرامی رستوران مرتضوی؛ با عنایت خداوند متعال بخش سفارشات تلفني راه اندازی شده و شما میتوانید جهت سفارشات غذای بیرون بر خود، با مراجعه به سالن طبقه پایین، غذای خودتان را سفارش داده و در همان مکان نیز دریافت نمایید.
‏‎روز و روزگارتان شاد باد…

تلفن سفارشات : ٣٢١٢٤

‏🔱 @mortazavi_res