چلو بختیاری

۱۳۰ گرم جوجه + ۱۱۰ گرم یرگ

کالری : ۱۸۷۰