چلو ممتاز مرتضوی

۱۶۰گرم برگ + ۱۴۰ گرم لقمه

کالری: ۲۲۳۰