چلو شیشلیک

۴۱۰تا ۴۳۰ گرم گوشت گوسفندی

کالری : ۲۳۵۵