حضور کادر فنی به همراه تیم پرسپولیس میهمان رستوران مرتضوی