رستوران مرتضوی هیچ شعبه دیگری ندارد.

همشهریان گرامی :رستوران مرتضوی هیچ شعبه دیگری در سطح شهر قم باعنوان رستوران یا تهیه غذای مرتضوی ندارد .