آب انبار باقرآباد

آب انبار روستای باقرآباد مربوط به دوره پهلوی اول است و در شهرستان قم، بخش مرکزی، روستای باقرآباد واقع شده است.