آب انبار سزاوار

آب انبار حاج حسینعلی سزاوار یکی از قدیمی ترین آب انبار های استان قم به شمار می رود که حدود ۱۵ سال است که بدون استفاده شده است که همین سبب شده است که یکی از بناهای تاریخی استان قم به شمار رود.