جمعی از توریست های ایتالیایی میهمان رستوران مرتضوی