حضور بازیگران محبوب کشور آقای کیانوش گرامی و خانم گیتی معینی عزیز و دوس داشتنی مهمان رستوران مرتضوی