خوراک ممتاز(برگ و لقمه)

۱۶۰ گرم برگ + ۱۴۰ گرم لقمه